24 - 27 April 2018 : 5TOI_4EWAS Innovation days & Cocktail meeting , Beirut - Lebanon